SFÂNTUL IERARH NIFON, ARHIPĂSTOR HARNIC ȘI RUGĂTOR FIERBINTEMesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat cu prilejul sărbătorii Sfântului Ierarh Nifon, Patriarh al Constantinopolului şi Mitropolit al Ţării Româneşti, 11 august 2011:

Cu aleasă şi duhovnicească bucurie, întreaga Ortodoxie, dar mai cu seamă Arhiepiscopia Târgoviştei, cinsteşte astăzi pe Sfântul Ierarh Nifon, Patriarh al Constantinopolului şi Mitropolit al Ţării Româneşti, primul sfânt canonizat pe teritoriul ţării noastre, adevărat simbol al spiritualităţii creştine şi al culturii noastre româneşti de la începutul secolului al XVI-lea.

Pilde vii de credinţă creştină, dar şi mărturie vie a prezenţei şi lucrării Duhului Sfânt în Biserica noastră dreptmăritoare, sfinţii au urmat Mântuitorului Hristos, mărturisind comuniunea lor cu Dumnezeu, prin viaţa, faptele şi învăţătura lor, împărtăşind-o celor de lângă ei, ca unii care au simţit bucuria prezenţei lui Dumnezeu în viaţa lor. Prezenţa Mântuitorului Hristos în sfinţii pe care îi cinstim este cea mai mare bogăţie sau comoară adunată în suflete, ca lumină a credinţei, a iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni, precum şi a faptelor bune. Comoara aceasta rămâne în sufletul omului şi este dusă de el în Împărăţia lui Dumnezeu. Ortodoxia a considerat întotdeauna că sfinţii sunt nu doar exemple puternice şi concrete de urmare a lui Hristos, ci şi grabnic ajutători în necazuri şi nevoi, îndrumători în vremuri de restrişte şi luminători ai unei autentice vieţi spirituale.

Prezența Sfântului Ierarh Nifon, de la începutul secolului al XVI –lea până astăzi, este luminoasă şi intensă în conştiinţa ortodoxă românească, dar, mai ales, în sufletele credincioşilor din Arhiepiscopia Târgoviştei, unde a sporit evlavia pelerinilor închinători la racla cu moaştele Sfântului Ierarh Nifon, care se află în Catedrala Arhiepiscopală şi Mitropolitană din Târgovişte.

Înţelept și harnic păstor al Ortodoxiei din veacul al XVI-lea, Sfântul Ierarh Nifon a reorganizat viaţa Bise¬ri¬¬cii din Țara Românească, aşa cum spune cronicarul: „a tocmit moravurile vremii pe pravila Sfinţilor Părinţi în Ţara Românească”. Pilduitoarea sa viaţă duhovnicească, care se arăta în multa postire, rugăciune fierbinte şi dragoste smerită către Dumnezeu şi semeni l-au făcut cunoscut pe Sfântul Ierarh Nifon, atât printre români, cât şi în întreaga creşti¬nătate răsăriteană. Iubitor şi promotor al culturii creștine cu valențe pastorale și misionare, Sfântul Ierarh Nifon a susținut răspândirea cărților tipărite. Astfel, binecunoscutul Ieromonah Macarie a tipărit, la Târgovişte, primele cărți pe teritoriul românesc, și anume: „Liturghierul” (1508), „Octoihul” (1510) şi „Tetraevangheliarul” (1512).

Cu multă bucurie, am aflat recent că Arhiepiscopia Târgoviştei a pregătit tipărirea, în ediţie jubiliară, şi a „Tetraevangheliarului” (din 1512), care va fi lansat acum, cu ocazia sărbătorii Sfântului Ierarh Nifon, ca pregătire pentru jubileul de 500 de ani din anul viitor 2012. Acest eveniment major continuă frumoasele evenimente duhovniceşti, la care am participat personal, în vechea Cetate de Scaun a Ţării Româneşti, în ziua de 10 iulie 2008, cu ocazia lansării ediţiei jubiliare a Liturghierului lui Macarie, precum şi în ziua de 26 septembrie 2009, când a fost lansată ediţia jubiliară aOctoihului lui Macarie, ambele ediții jubiliare fiind realizate prin grija şi strădania Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei.

Având multă cu încredere în milostivirea și ajutorul lui Dumnezeu și fiind dornici a se închina la moaştele Sfântului Ierarh Nifon, în Catedrala din Târgovişte, credincioşii din Arhiepiscopia Târgoviştei, precum şi mulți pelerini din întreaga ţară, află aici întărire sufletească, ajutor în necazuri sau nevoi și speranță în această vreme de criză economică și spirituală. Acum sfinții ne cheamă să sporim rugăciunea ca fiind izvor de nădejde şi să ajutăm după posibilități pe semenii noștri orfani, săraci, bolnavi, bătrâni și singuri.

Chiar și atunci când devenim mai săraci din punct de vedere material, să nu sărăcim niciodată din punct de vedere spiritual, ci să ne îmbogăţim mereu prin fapte de milostenie ca solidaritate cu oamenii mai săraci decât noi. Să arătăm că lumina credinței și puterea rugăciunii ne ajută să biruim greutățile vieții.

Cu prilejul acestei sărbători felicităm pe Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei, căruia îi dorim sănătate, pace, bucurie şi ajutor de la Dumnezeu în rodnica sa activitate pastoral-misionară. În același timp, felicităm şi pe toţi slujitorii Sfintelor Altare, viețuitorii Sfintelor Mănăstiri și credincioşii Arhiepiscopiei Târgoviștei, precum şi pe toți pelerinii veniţi aici din întreaga ţară, rugând pe Atotmilostivul Dumnezeu ca, prin mijlocirea Sfântului Ierarh Nifon, să le dăruiască tuturor sănătate și mântuire, pace și bucurie, mult ajutor în viață și spor în fapte bune!

Cu aleasă prețuire și părintești binecuvântări,

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu